Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Statut stowarzyszenia 

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół "Jesteśmy aktywni"

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy aktywni”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Jesteśmy aktywni”.

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szprotawa.

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Szprotawy i województwa lubuskiego.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w tym organami samorządu terytorialnego. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6

 

Celem stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów, a także wspieranie ich w trudnej sytuacji życiowej,

 • aktywny udział w odnowie i rozwoju życia kulturalno-oświatowego i społeczno-gospodarczego kraju a szczególnie dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów, uczestnictwo w kształtowaniu oraz umacnianiu treści i form polskiej kultury narodowej,

 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,

 • organizowanie otwartego kształcenia i dokształcania osób w trudnej sytuacji społecznej w tym dzieci, młodzieży i dorosłych przedwcześnie kończących edukację oraz seniorów, a także pracowników placówek kulturalno – oświatowych, spółdzielczych, samorządowych, związkowych itp.,

 • udział w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz dotkniętych patologiami społecznymi,

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • uruchomienie mechanizmów upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem seniorów,

 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowych,

 • integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej oraz jej aktywizacja i dowartościowanie,

 • rozwijanie poczucia przywiązania lokalnego oraz poczucia wspólnoty narodowej,

 • tworzenie wspólnej płaszczyzny dla wymiany doświadczeń,

 • wspólne spędzanie czasu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz seniorów,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

 • pozyskiwanie środków finansowych na uzupełnienie wyposażenia budynku szkoły i klas,

 • pozyskiwanie środków finansowych na poprawę wizerunku szkoły,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych oraz równości szans,

 • aktywizowanie ludności wiejskiej,

 • ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich społeczeństwa lokalnego zamieszkującego teren Gminy Szprotawa.

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów, w tym zajęć pozalekcyjnych.

 2. Organizowanie cyklicznych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych.

 3. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji w tym wymiany międzynarodowej.

 4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, kursów, zajęć, sesji, zajęć integracyjnych, warsztatów w konkretnych środowiskach społecznych, a także odczytów, pokazów, wycieczek krajoznawczych edukacyjnych.

 5. Organizowanie imprez kulturalnych, kulturalno-oświatowych, integracyjnych i sportowych.

 6. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

 7. Fundowanie stypendiów.

 8. Pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 9. Pozyskiwanie środków finansowych na uzupełnienie bazy szkoły i jej otoczenia.

 10. Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochód w całości przeznacza się na cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

 

§ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być małoletni, korzystając z pełni praw wyborczych ale w składzie wszystkich władz stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

§ 12

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 13

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 16

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 17

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,

 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 19

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 20

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania i wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
c. zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.


Sposób reprezentacji
§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, podpisywania umów, w tym
w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, tj. prezes i sekretarz.


Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Statut przyjęto Uchwałą nr 3/2013w dniu: 18.04.2013 r.

 


Nasza szkoła