Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie.

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre obrazy nie mają atrybutu alt

 • Identyfikator zawarty na stronie nie jest unikalny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Klimkowski.

 • E-mail: gim2szprotawa@o2.pl

 • Telefon: 683765907

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie

 • Adres: Sobieskiego 58

 • E-mail: gim2szprotawa@o2.pl

 • Telefon: 683765907

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie znajduje się przy ul. Sobieskiego 58

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. główne - wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.  Do drzwi wejściowych prowadzi 5 schodów. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.

 2. przedszkolne – podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką.

 3. od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.

Dostępność budynku

Główny budynek szkoły składa się w 4 kondygnacji. Wejścia do szkoły nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i hala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. 

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 15 metrów od drzwi wejściowych do budynku  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Od strony parkingu do głównego wejścia należy pokonać 5 schodków, nie ma tu podjazdu dla wózków.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze przy wejściu na salę gimnastyczną. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Nasza szkoła